Guangming Online> Life

Scenery at Liupan Mountain in Jingyuan County, China's Ningxia

CHINA-NINGXIA-JINGYUAN-AUTUMN SCENERY (CN)

Photo taken on Oct. 5, 2019 shows the scenery at Liupan Mountain in Jingyuan County, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Yang Zhisen/Xinhua)

[ Editor: SRQ ]
?